Strona główna Mapa strony

Cmentarz parafialny

Cmentarz - podział na kwatery

Kancelaria Cmentarza czynna:

od wtorku do  piątku  9:00-10:00  16:00-17:30

sobota  9:00-10:00

tel. 81 889 20 00 wew 100 fax 81 889 20 00 wew. 101

W sprawach pilnych po godzinach urzędowania kancelarii cmentarnej prosimy o kontakt: 

P. Jerzy Wnuk  tel. 81 881 64 04

 

 

 

 

Cmentarz parafialny został podzielony na sektory. Wszystkie groby są zinwentaryzowane i naniesione na plan cmentarza. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat, może stać się dysponentem grobu (może być tylko jeden dysponent grobu). Aby takie prawo uzyskać należy zgłosić się do kancelarii Parafialnej (w godzinach jej urzędowania patrz wyżej) z następującymi informacjami:
1. Sektor w którym znajduje się grób.
2. Nazwiska i imiona osób, które spoczywają w grobach sąsiednich (po lewej i prawej stronie). Opłaty aktualne od 2023r.
Po upływie 20 lat każdy dysponent grobu jest obowiązany ponowić pokładne w wysokości 300 zł na dalsze 20 lat, oraz wnieść opłatę bieżącą w wysokości 30 zł rocznie.(można opłacić na 2 lata w przód). Zaległości są regulowane według obecnych stawek. W przypadku nie uiszczenia opłaty, Zarządca Cmentarza, po upływie okresu ochronnego, może wykorzystać grób do ponownego pochówku. (Dz.U.00.23.295)

Regulamin cmentarza parafialnego w Końskowoli

Stan prawny na dzień 4.X. 2009 (Data powstania Regulaminu)

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Cmentarz Parafialny w Końskowoli jest cmentarzem wyznaniowym należącym do Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli;

2. Stanowi on jedyne wyznaczone miejsce na terenie parafii, gdzie można dokonywać pochówku zwłok lub szczątek zmarłych, zgodnie z obowiązującym prawem;

§ 2

1. Zarządcą Cmentarza Parafialnego jest Parafia Rzymskokatolicka w Końskowoli, w imieniu której działa Proboszcz Parafii.

2. Na wniosek Proboszcza, Rada Parafialna powołuje Zarząd Cmentarza.

3. Zarząd cmentarza składa się z 5 osób.

4. W skład Zarządu Cmentarza, z urzędu, wchodzi proboszcz parafii oraz osoba prowadząca sprawy administracyjne.

 

Rozdział II

Zasady wykonywania usług cmentarnych i pogrzebowych

§ 3

 Do wyłącznej kompetencji Zarządu Cmentarza należy:

1. wykonywanie grobów i katakumb o parametrach ustalonych przepisami prawa;

2. przygotowanie grobu do pochówku;

3. zamurowanie lub zasypanie grobu;

4. demontaż starych pomników i rabatek;

5. wycinanie krzewów i drzew zagrażających infrastrukturze cmentarza po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków;

6. układanie kostki chodnikowej przy grobach jak i na alejkach

7. udział w ekshumacjach;

8. dopilnowanie porządku podczas składania pomników i rabatek;

9. dzwonienie sygnaturką podczas zbliżania się konduktu pogrzebowego;

10. udział w pogrzebach

11. utrzymanie porządku na cmentarzu i terenie bezpośrednio przyległym;

12. wydawanie i kontrolowanie pozwoleń na wjazd w miejscach wyznaczonych na cmentarzu;

13. wywóz śmieci, na miejsca wyznaczone, w tym dopilnowanie ich segregacji;

14. otwieranie i zamykanie bram cmentarnych w godzinach wyznaczonych;

15. przygotowanie miejsc do uroczystości religijnych odbywających się na cmentarzu;

 Do kompetencji osoby odpowiedzialne za sprawy administracji cmentarnej należy w szczególności:

1. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem cmentarza, w tym prowadzenie ksiąg cmentarnych;

2. załatwianie spraw związanych z pogrzebami;

3. załatwianie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem cmentarza;

 

 Proboszcz Parafii po zasięgnięciu opinii Zarządu Cmentarza lub Rady Parafialnej zatrudnia osobę fizyczną lub prawną do wykonywania usług na cmentarzu.

Rozdział III

Kancelaria Cmentarza

§ 4

1. Zarząd Cmentarza lub Jego przedstawiciele przyjmują interesantów w Kancelarii Parafialnej w Końskowoli, od wtorku do piątku w godzinach 9.00-10.00 i 16.00-17.30, a w soboty w godzinach 9.00-10.00.

2. W przypadku zaistnienia potrzeby załatwienia spraw związanych z pochówkiem poza godzinami przyjęć interesantów w Kancelarii Parafialnej, należy skontaktować się bezpośrednio z księdzem Proboszczem lub Osobą prowadzącą sprawy administracyjne, lub ks. Wikariuszem.

3. Pracami Zarządu Cmentarza kieruje oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Proboszcz Parafii w Końskowoli.

Rozdział IV

Użycie grobu

§ 5

1. Grób ziemny – stanowi dół, nie murowany, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobyta z tego dołu;

2. Grób murowany – jest dołem, którego boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie;

3. Grób rodzinny – jest to przestrzeń zapewniająca pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekroczyć powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter w głąb.

4. Określając rodzaj grobu bierze się pod uwagę sposób pochówku, a nie nagrobek.

§ 6

1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

2. Ponowne użycie grobu nie może nastąpić po upływie 20 lat, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciwko temu i uiści opłatę;

3. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnawiane;

4. W przypadku nie uiszczenia opłaty, po upływie okresu ochronnego, grób może zostać użyty do ponownego pochówku, z tym że szczątki poprzednio pochowanych zwłok lub resztki trumny należy pochować na w miejscu wyznaczonym na tym samym cmentarzu;

§ 7

1. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat, może stać się dysponentem grobu;

2. Prawo do dysponowania grobem nakłada na jego dysponenta obowiązek:

 utrzymania grobu w należytym stanie;

 dbanie o czystość i porządek w jego obrębie;

 respektowania prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawa do zachowania pamięci;.

3. Wszelkie prace przy nagrobkach o charakterze zabytkowym wymagają zezwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Wykonywanie innych prac przy grobie, tj. demontaż i składanie pomników, wykonywanie rabatek, ogrodzeń, układanie płytek i kostki oraz wycinka i sadzenie drzew, ustawianie ławek itp., wymaga zezwolenia Zarządu Cmentarza.

5. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich, w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni.

6. Prace przy nagrobkach mogą być prowadzone za zezwoleniem Zarządu Cmentarza wyłącznie przez osoby do tego uprawnione;

§ 8

1. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji za zgodą Zarządu Cmentarza, wolnego miejsca pod grób;

2. Miejsca zarezerwowane wpisuje się do cmentarnej ewidencji grobów;

3. Prawo do miejsca zarezerwowanego podlega takim samym opłatom, jak miejsce zajęte pod grób;

4. Nie można rościć sobie praw do samowolnie zarezerwowanego miejsca bez pisemnej zgody Zarządu Cmentarza, określającego sektor i numer miejsca oraz pokwitowania wniesienia opłaty.

§ 9

1. Wszystkie groby znajdujące się w obrębie administracyjnym cmentarza powinny posiadać założoną kartotekę.

2. W kartotece grobu znajdują się następujące dane:

- symbol sektora i numer grobu;

- dane opiekuna grobu;

- dane pochowanych osób zmarłych;

- adnotacje o grobie i opłatach;

Rozdział IV

Pochówek

§ 10

1. Prawo do pochowania osoby zmarłej posiada rodzina, organy wojskowe i państwowe oraz osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiążą;

2. Do pochowania zwłok na cmentarzu wymagane są następujące dokumenty:

 karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;

 dodatkowe zezwolenie prokuratora w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo;

3. Dodatkowo osoby dokonujące formalności związanych z pochówkiem, zobowiązane są:

 przedstawić dokument stwierdzający prawo dysponowania grobem wskazanym do pochówku;

 podania danych do sporządzenia aktu zgonu w parafialnej księdze zgonów i jego podpisania;

 ustalenia terminu uroczystości pogrzebowych;

 wniesieniu ustalonych opłat administracyjnych;

4. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.

5. Zwłoki powinny być złożone w trumnie o nieprzepuszczalnych ścianach

bocznych i dnie na warstwie płynochłonnej o grubości 3 cm i przykryte szczelnie przylegającym wiekiem.

Rozdział V

Księgi cmentarne

§ 11

1. Księgę cmentarną prowadzi Zarząd Cmentarza, lub w jego imieniu osoba odpowiedzialna za sprawy administracyjne;

2. Księga cmentarna zawiera następujące dane osób, których zwłoki zostały pochowane:

 imię i nazwisko;

 ostatnie miejsce zamieszkania;

 przyczynę zgonu;

 datę i numer aktu zgonu;

 datę pochówku;

 dokładne określenie miejsca pochowania, zgodnie z cmentarną ewidencją grobów (sektor i numer);

 w przypadku ekshumacji, przyczynę ekshumacji, datę wydobycia oraz datę ponownego złożenia szczątków.

Rozdział VI

Ekshumacja zwłok

§ 12

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osoby lub firmy uprawnione wyłącznie:

 na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;

 na zarządzenie prokuratora lub sądu;

2. Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbyć się we wczesnych godzinach porannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia;

3. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarząd Cmentarza

Rozdział VII

Fundusz Cmentarny

§ 13

1. W celu zapewnienia środków na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza tworzy się Fundusz Cmentarny.

2. Funduszem Cmentarnym dysponuje Zarząd Cmentarza, za zgodą Zarządcy – Proboszcza.

3. Fundusz Cmentarny tworzą w szczególności środki finansowe pochodzące z :

a) pokładnego na który składają się:

 opłat za rezerwacje miejsca na 20 lat

 opłat rocznych na bieżące utrzymanie cmentarza;

 opłat cmentarnych w zależności od rodzaju budowanego grobu

b) opłat za zezwolenie na prowadzenia prac na cmentarzu

c) innych dochodów – np. dotacji, zapisów, darowizn.

4. Decyzję w sprawie wysokości opłat podejmuje na wniosek Proboszcza

Rada Parafialna.

5. Środki z Funduszu Cmentarnego przeznacza się w szczególności na:

- budowę, remonty i bieżącą konserwację urządzeń cmentarnych;

- poprawę infrastruktury cmentarnej;

- utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu;

- utrzymanie cmentarza przy kościele parafialnym.

Rozdział VIII

Przepisy porządkowe

§ 14

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:

1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w godzinach jego otwarcia, tj.:

 - od 1 kwietnia do 2 listopada w godzinach od 7.00 do 20.00;

 - od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 7.00 do 17.00;

2. Należy zachować spokój i ciszę;

3. Dbać o czystość na terenie całego cmentarza, jak i w obrębie poszczególnych grobów;

4. Składowanie śmieci dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych, z zachowaniem segregacji;

5. Każdorazowo wymaga się uzyskania zgody zarządu cmentarza na prowadzenie prac wpływających na zmianę architektury cmentarza;

6. Transport elementów nagrobków oraz innych materiałów po terenie cmentarza odbywa się po uzyskaniu zezwolenia od Zarządu Cmentarza;

7. Zabrania się na terenie cmentarza jazdy na rowerach oraz innych pojazdach jednośladowych;

8. Za wjazd na teren cmentarza pobierana jest opłata;

§ 15

Pod odpowiedzialnością karną przewidywaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach wykroczeń, zabrania się:

1. Poruszania się pojazdami po terenie cmentarza bez zgody Zarządu Cmentarza;

2. Wprowadzania na teren cmentarza psów, kotów i innych zwierząt;

3. Niszczenia drzew, krzewów;

4. Niszczenia pomników, nagrobków, krzyży i innych urządzeń cmentarnych;

5. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

6. Pozostawianie na terenie cmentarza dzieci bez opieki do lat 7.

7. Prowadzenia działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca;

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Parafialną

3. Regulamin wywiesza się na tablicy ogłoszeń umieszczonej na cmentarzu parafialnym.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. © Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego św. Andrzeja Apostoła 2009.